වැහි කිරිල්ලී

Thursday, September 30, 2010

Life.............

කවුරැන් හෝ දනී ද
කුමක්දැයි කියා මේ ජීවිතය.......
මෙය අසම්පූර්ණ කතාවකි.

1 comment:

කසූ said...

ow asampurna kathawak api thamai a kathawa liyanne thama api eka liyanawa issarahatath liyanawa danuth liyanawa
dawasaka iwara wenawa