වැහි කිරිල්ලී

Tuesday, June 5, 2012

ආදරණීය අයි‍යේ.....


ආදරණීය අයි‍යේ.....

‍බෝ දුර සත්සමුදුරැ එ‍තෙර
වැලි කතර ඔබ තනිව
දින,සති වසර නික්‍‍මෙයි.

‍බො‍හෝ කලකින් මා දුටුව
ඔ‍බේ ‍නෙත වැකුණු කදුලක්
‍තෙත් කළා මා හදවත
ඉක්ම ගිය මතක‍යෙන්......

අම්මා එපා නංගිට බනින්නට
වදනිකුදු හද තවනු ‍නොහැකිව
ආද‍රෙන් පි‍යෙකු ‍සේ
ඔබ පිරෑ පාරමී...අ‍පේ බා‍ලේ
මැ‍වෙයි මා අබියස
කකියවා දවා මා හදවත.......

‍මේ එකම අහස යට
එකම හිරැ සදු එළිය දුන්නද
මා තනිව......
ඔබ තනිව ‍බො‍හෝ දුර ඈතක......
කා‍ලෙකින් ජීවිතය ඉසිඹුලන
ඇසිල්ලක.....
මා අදත් පියමනිනවා අයි‍යේ
‍සොයන්නට ඔබට මට මගඇරැණු ජීවිතය.......

දැ‍නෙන්ට ජීවිතය කිසිදි‍නෙක
තනි ‍නොවන වග
සුළගකට මුසුකර එවනවද
ඔ‍‍බෙ හදහැස්ම මට........