වැහි කිරිල්ලී

Monday, February 8, 2010

පි.දු.ම

මගෙ වෙහෙර ඔබ..........
සුපුල් නෙළුමක් ව
පිපෙන්නට හැකි ය මට
අබියසින් ඔබ..........


මගෙ නෙළුම ඔබ..........
සිහිල් දිය පහරක් ව
රකින්නට හැකි ය මට
චණ්ඩ සැඩ රළින් ඔබ..........

මගෙ නදිය ඔබ..........
මුරැගසන් වරැසාවක් ව
පුරවන්න හැකි ය මට
ආදරෙන් ඔබ..........


මගෙ දිවිය ඔබ.......... 
නවතන්න හැකි ය මට
ගැහෙන හද ගැස්ම මතු
නමින් අප ආදරය.........

No comments: